Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Glowbook.net
I. Słowniczek
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, iż
uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
dokonująca zakupów w Księgarni Internetowej.
Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Księgarni
Internetowej.
Księgarnia Internetowa – sklep internetowy, działający pod adresem www.glowbook.net
prowadzony przez Sprzedawcę.
Regulamin – Regulamin Księgarni Internetowej www.glowbook.net
Sprzedawca – Firma Krzysztof Głowinkowski, Brończyn 62, 98-235 Błaszki, NIP: 827 187 77 65,
REGON:100406928.
Towar/Produkt – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni Internetowej
na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z Księgarni Internetowej, w
szczególności zasady dokonywania zakupów w Księgarni Internetowej.
2. Księgarnia Internetowa prowadzona jest przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
III. Wymagania techniczne
1. Do korzystania z Księgarni Internetowej konieczne jest posiadanie komputera lub innego
urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz
posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
2. Korzystanie z Księgarni Internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub
nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0
lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz
JavaScript;
b) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
IV. Składanie zamówień
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.glowbook.net przez 7dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Księgarni Internetowej nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
3. Klient, przesyłając do Księgarni Internetowej zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy
sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Księgarnię Internetową
potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres email stanowi oświadczenie o
przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy
pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
4. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
a. dokonać wyboru zamawianych Towarów,
b. wypełnić formularz zamówienia dostępnego na stronie Księgarni Internetowej oraz
zaakceptować Regulamin albo zalogować się na Konto,
c. zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.
5. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem
telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy
składaniu zamówienia.
6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia przez
Sprzedawcę do wysyłki. W tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny: …………….
V. Cena
1. Ceny Towarów na stronie Księgarni Internetowej zamieszczone przy Towarze podawane są w
złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów
przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem
Zamówienia.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia
przez Klienta na stronie Księgarni Internetowej.
3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z
uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od
regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Księgarnia Internetowa zastrzega
możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np.
określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa
powyżej, określane są w warunkach promocji.
VI. Sposoby płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego; po złożeniu Zamówienia Klient
zostaje przekierowany na stronę operatora płatności,
b) płatnością online za pomocą karty płatniczej, po złożeniu Zamówienia Klient zostaje
przekierowany na stronę operatora płatności,
c) płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.
2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
3. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej
opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient
może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu
szkody.
4. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w
Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej.
5. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jejadres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP).
VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty
odebrania przesyłki przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę, Konsument może
odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres
pocztowy Sprzedawcy lub adres e-mail Księgarni Internetowej: kontakt@glowbook.net
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony
z wszelkich zobowiązań. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
5. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres pocztowy Sprzedawcy z
dopiskiem „Zwrot”.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności
następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie
kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez
Księgarnię Internetową najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności
rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
VIII. Reklamacje
1. Księgarnia Internetowa jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad
(zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został
poinformowany przed dokonaniem zakupu.
2. Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową), Klient może
skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.
3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z
dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania.
Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca
może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru
dokonano w Księgarni Internetowej.
4. W ramach reklamacji Klient może:
a. zażądać obniżenia ceny,
b. odstąpić od umowy,
c. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
d. zażądać usunięcia wady.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
6. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia
ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernychniedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę.
8. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
9. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca.
Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Nie przyjmujemy
żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą.
10. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być
składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres:
kontakt@glowbook.net
11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu
reklamacji Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z
którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.
12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o
obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował
się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.
13. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta odstąpienia od
umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca
zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez
Klienta.
14. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie
wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.
IX. Dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce
prywatności dostępnej na stronie Księgarni Internetowej.
X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021 roku.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty
udostępnienia ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w
życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia
zamówienia.
3. Klientów posiadających Konto w Księgarni Internetowej Sprzedawca poinformuje o zmianie
Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty
poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie przesłał do Sprzedawcy oświadczenia o braku
akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Free shipping
for orders over 50%